ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ „JYSK FAVOURITES

 ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР  

Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2, BG131470112, с представител Главен мениджър, Александру Брату и регионален мениджър за Република България - Любен Мишев.

С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 ЧАСТ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Промоцията ще се проведе в периода 22.09 – 13.11.2016

 ЧАСТ 3. ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Промоцията JYSK FAVOURITES ще се проведе под формата на 3 игри, със следната продължителност: 22.09 – 28.09.2016 (игра 1), 29.09 – 26.10.2016 (игра 2), 27.10 – 13.11.2016 (игра 3). Записванията за участие извън тези периоди няма да бъдат взети под внимание.

3.2. Не поемаме отговорност за записвания за игрите, които не са изпратени или регистрирани по каквато и да е причина.

3.3. Промоцията ще се проведе онлайн на страницата на JYSK България, www.JYSK.bg/jysk-favourites. Участниците ще трябва да гласуват за своя любим артикул на www.JYSK.bg/jysk-favourites, където ще трябва да изберат продукт от две различни серии продукти JYSK. След като гласуват за предпочитания артикул и впишат имена и имейл, участниците са вече записани за участие.

 ЧАСТ 4. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ

 4.1. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията.

4.2. В случаи, че печелившия не може да получи наградата си, поради причини различни от това че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представен от упълномощено лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери че наградата е получена.

4.3. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила. 

4.4. С участието си в тази промоцията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното Участниците дават съгласието си организаторът или оторизирани от него лица  да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с промоцията.

 ЧАСТ 5. НАГРАДИ 

5.1. Наградата е под формата на ваучер. За всяка една от трите игри ще дадем по един ваучер на стойност 400 лева, който да бъде използван във физическите магазини JYSK

5.2. Ваучера не може да бъде заменен за паричната си стойност.

 ЧАСТ 6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците, в съгласност със ЗЗЛД.  

6.2. Личната информация, събрана по време на промоцията, няма да бъде предоставена на трета страна, освен в случаите, когато организаторът е задължен от настоящия закон.

6.3. Името, фамилията, адресът на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

6.4. С участието си в тази промоция, участниците дават съгласието си техните данни да бъдат запазени в базата данни на организатора, за да бъдат използвани за предстоящи акции. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на всички участници. Участниците в тази промоция, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, достъп до своите данни (чл. 26), да променят данните си и да блокират своите данни (чл.28а). 

6.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да блокират употребата на личните си данни поради здравни или законови причини /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.

С цел изпълнението на тези права, участникът в тази промоция трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана към ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2.

 ЧАСТ 7. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

7.1. Дали са спазени условията на настоящия регламент, ще бъде проверено при раздаване на наградите. 

7.2. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип с помощта на независим онлайн софтуер.

7.3. Печелившите ще бъдат обявени на www.JYSK.bg, както и на нашата фейсбук страница JYSK Bulgaria. 

7.4. Организаторът е длъжен да вземе необходимите мерки в случаи на опит за измама или други действия, накърняващи имиджа на промоцията. 

 ЧАСТ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Ще се свържем с печелившите в рамките на 5 дена от датата на тегленето, като изпратим имейл на предоставения от участника имейл адрес. Печелившия се задължава в срок от 14 дни, от датата на която е известен, да посети най-близкия магазин JYSK, за да получи своята награда.

8.2. В случаи, че нямаме обратна връзка от печелившия, не може да прибере наградата си или не е съгласен с правилата на промоцията, наградата ще бъде присъдена на резервата или ще направим ново теглене. Печелившия ще бъде обявен на www.JYSK.bg, както и на нашата фейсбук страница JYSK Bulgaria

8.3. Наградата не може да бъде заменена за паричната си стойност.

 ЧАСТ 9. ЖАЛБИ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 ЧАСТ 10. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Настоящият правилник е изготвен, днес, 01.08.2016.

ОРГАНИЗАТОР
ЮСК БУЛ ЕООД

Alexandru Bratu
Главен Мениджър