ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОТКРИВАНЕ JYSK ВАРНА

Валидност: 03.08. - 15.08.2018

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР  

Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2, BG131470112, с представител Главен мениджър, Александру Брату и регионален мениджър за Република България - Любен Мишев.

С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

ЧАСТ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията ще се проведе онлайн на JYSK.bg/Varna2.   

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Промоцията ще се проведе в периода 03.08. - 15.08.2018

4.1. Участниците в тази промоция са всички, които разгледат промоционалната брошура и запишат любимия си артикул във формуляра на JYSK.bg/Shumen, в периода 03.08. - 15.08.2018

4.2. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията.

4.3. В случаи, че печелившия не може да получи наградата си, поради причини различни от това че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представен от упълномощено лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери че наградата е получена.

4.4. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила. 

4.5. С участието си в тази промоцията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ 

5.1. Наградата в тази промоция е само една и тя се състои във ваучер на стойност 500 лв.

5.2. Общата стойност на наградата е: 500 лева.

ЧАСТ 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

6.1. Промоцията ще се проведе в периода 03.08. - 15.08.2018 на JYSK.bg/Varna2.

6.2. Всички вписали любимия си артикул ще участват в тегленето.

6.3. Промоцията ще се проведе на JYSK.bg/Varna2. 

6.5. Наградата ще бъде изтеглена онлайн на 17.08.2018, с помощта на независима програма.

6.6 Печелившият ще бъде известен до 5 дена след тегленето.

6.7 Наградата трябва да бъде използвана в магазин JYSK Варна, в Grand Mall Varna, на ул. Андрей Сахаров №2.

ЧАСТ 7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците, в съгласност със ЗЗЛД.  

7.2. Личната информация, събрана по време на промоцията, няма да бъде предоставена на трета страна, освен в случаите, когато организаторът е задължен от настоящия закон.

7.3. Името, фамилията, адресът на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

7.4. С участието си в тази промоция, участниците дават съгласието си техните данни да бъдат запазени в базата данни на организатора, за да бъдат използвани за предстоящи акции. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на всички участници. Участниците в тази промоция, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, достъп до своите данни (чл. 26), да променят данните си и да блокират своите данни (чл.28а). 

7.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да блокират употребата на личните си данни поради здравни или законови причини /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.

С цел изпълнението на тези права, участникът в тази промоция трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана към ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2.

ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

8.1. Дали са спазени условията на настоящия регламент, ще бъде проверено при раздаване на наградите. 

8.2. Наградата трябва да бъде използвана в магазин JYSK Варна, в Grand Mall Varna, на ул. Андрей Сахаров №2.

8.3. Организаторът е длъжен да вземе необходимите мерки в случаи на опит за измама или други действия, накърняващи имиджа на промоцията. 

8.4. Организаторът е длъжен да публикува имената на победителя.

ЧАСТ 9. ЖАЛБИ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Настоящият правилник е изготвен, днес, 1.08.2018.

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД

Alexandru Bratu

Главен Мениджър