ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
„МАГАЗИН 2500”

*Ваучерът не може да се осребри срещу пари в брой. 

Валидност: 28.09 – 08.11.2017

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР 
Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2, BG131470112, с представител Главен мениджър, Александру Брату и регионален мениджър за Република България - Любен Мишев.
С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.
Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Промоцията ще се проведе онлайн на JYSK.bg/2500. 

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Промоцията ще се проведе в периода 28.09 – 08.11.2017

ЧАСТ 4. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 
4.1. Участниците в тази промоция са всички, които отговорят правилно на седмичния въпрос, в периода 28.09 – 08.11.2017. 
4.2. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията.
4.3. В случаи, че печелившия не може да получи наградата си, поради причини различни от това че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представен от упълномощено лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери че наградата е получена.
4.4. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила. 
4.5. С участието си в тази промоцията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното участниците дават съгласието си организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с промоцията.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ 
5.1. Наградата в тази промоция се състои от ваучер на стойност 1000 лева за артикули JYSK, които печелившият може да избере в нашите магазини.
5.2. Общата стойност на наградата е: 6000 лева.

ЧАСТ 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
6.1. Промоцията ще се проведе в периода 28.09 – 08.11.2017 на нашата страница – JYSK.bg/2500.
6.2 Всяка седмица, в периода 28.09-08.11.2017, ще бъде публикуван нов въпрос. При даване на правилен отговор участвате в седмичното теглене на ваучер на стойност 1000 лв. 
6.3 Всички оставили верен отговор на седмичния въпрос ще участват в тегленето на наградата.
6.4 Промоцията ще се проведе на JYSK.bg/2500. За да участвате трябва да дадете верен отговор на седмичния въпрос. 
6.5 Наградите ще бъдат теглени всеки петък, от 06.10.2017 до 10.11.2017, с помощта на независима програма.
6.6 Ще бъдат изтеглени две имена. Един печеливш и една резерва. Ако печелившият не се свърже с нас в рамките 5 работни дни наградата ще бъде дадена на резервата, която също трябва да се свърже с нас в рамките на 5 работни дни.
6.7 Печелившите ще бъдат известени до 5 дена след тегленето, на предоставения от тях имейл адрес.

ЧАСТ 7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
7.1. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на участниците, в съгласност със ЗЗЛД. 
7.2. Личната информация, събрана по време на промоцията, няма да бъде предоставена на трета страна, освен в случаите, когато организаторът е задължен от настоящия закон.
7.3. Името, фамилията, адресът на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 
7.4. С участието си в тази промоция, участниците дават съгласието си техните данни да бъдат запазени в базата данни на организатора, за да бъдат използвани за предстоящи акции. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на всички участници. Участниците в тази промоция, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, достъп до своите данни (чл. 26), да променят данните си и да блокират своите данни (чл.28а). 
7.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да блокират употребата на личните си данни поради здравни или законови причини /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.
С цел изпълнението на тези права, участникът в тази промоция трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана към ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2.

ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
8.1. Дали са спазени условията на настоящия регламент, ще бъде проверено при раздаване на наградите. 
8.2. Наградите ще бъдат изпратени по електронен път на печелившите
8.3. Организаторът е длъжен да вземе необходимите мерки в случаи на опит за измама или други действия, накърняващи имиджа на промоцията. 
8.4. Организаторът е длъжен да публикува имената на победителя.

ЧАСТ 9. ЖАЛБИ
Всеки потенциален съдебен спор между организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧАСТ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът си запазва правото да променя или допълва “Официалните правила”.

Настоящият правилник е изготвен, днес, 03.08.2017.

ОРГАНИЗАТОР
ЮСК БУЛ ЕООД

Alexandru Bratu
Главен Мениджър