Кошница

Вашата кошница е празна

Кошница

Вашата кошница е празна

Правила и условия за онлайн игра "Завърти и Спечели"

Валидност: 29.03.2024 - 27.04.2024

Част 1. Организатор

Организатор на тази игра е ЮСК БУЛ ЕООД, ЕИК: 131470112, със седалище и адрес на управление: град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1, представлявано от Рами Йенсен.

С участието си в тази игра всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящите общи правила. Официалните правила за играта са приети и публично оповестени, според законодателството на Република България.

С участието си в тази игра, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложимото законодателство.

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

Част 2. Място за провеждане

Играта ще се проведе онлайн на следния електронен магазин на Организатора с адрес: JYSK.bg/zavrti-i-specheli.

Част 3. Продължителност

Играта ще се проведе в периода от 29.03.2024 до 27.04.2024. включително, през които 30 дни всички регистрирали се ще могат да играят, а голямата награда ще бъде изтеглена в края на април 2024.

Част 4. Право за участие в играта

4.1. Участници в играта са всички, които отговарят на изискванията на чл. 4.2. и се регистрират за онлайн играта на JYSK.bg/zavrti-i-specheli, в периода от 29.03.2024 до 27.04.2024 включително.

4.2. В играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, граждани на Република България или законно пребиваващи на територията на страната. Лица, които не отговарят на горните изисквания не могат да вземат участие в играта. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в играта.

4.3. Спечелилите ще получат наградите си лично в магазин на JYSK в срок до 14 дни от потвърждаване за полученото уведомяване по чл. 6.5. В случаи, че печелившият отговаря на изискванията, но не може да получи наградата си лично, то той/тя може да бъде представляван от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, което да получи наградата от негово име и да се подпише, за да удостовери че наградата е получена.

4.4. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях преди регистрацията си за играта. Участието им в тази игра се осъществява при спазване на всички точки от официалните правила.

4.5. С участието си в тази игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и електронен адрес биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

4.6. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите общи правила и не отговаря на изискванията им.

Част 5. Награди

5.1. Ще имаме:

150 /сто и петдесет/ печеливши (по 5-ма на ден) на ваучер за пазаруване в магазините на JYSK всеки на стойност от 20 лв.

и

1 /един/ голям печеливш на ваучер за пазаруване в магазините на JYSK на стойност от 1000 лв.

5.2. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Преотстъпване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи преди получаване на наградата. При отказ от страна на печеливш Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

Част 6. Провеждане на играта 

6.1. Играта ще се проведе в периода от 29.03.2024 до 27.04.2024. включително на следния интернет магазин с адрес: JYSK.bg/zavrti-i-specheli. Голямата награда ще бъде изтеглена в края на април 2024.

6.2. Всички които отговарят на изискванията на чл. 4.2., приели са настоящите правила и са се регистрирали за онлайн играта на JYSK.bg/zavrti-i-specheli, могат да играят и да спечелят.

6.3. Играта се осъществява с помощта на специализиран софтуер, като на случаен принцип всеки ден от 29.03.2024 до 27.04.2024 петима от участниците ще печелят по един от 150-те ваучера награда. Голямата награда ще бъде изтеглена в края на април 2024 с помощта на специализиран софтуер, като на случаен принцип ще бъде избран един участник измежду всички регистрирали се и играли през целия период на играта, който ще бъде големият победител. Комисия, съставена от трима представители на организатора ще съставя протоколи, в които се удостоверяват печелившите в играта.

6.4. Печелившите ще бъдат уведомени в срок до 5 дена след изтеглянето им по имейл, който са посочили и дали съгласие да се ползва за целта още при регистрацията. Всички печеливши ще бъдат обявени и на JYSK.bg/zavrti-i-specheli по реда на изтеглянето им. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт по имейл, предоставени от участниците.

6.5. Спечелената награда не може да бъде ползвана в електронния магазин на JYSK, а може да бъде използвана единствено във всеки от физическите магазини на JYSK.

Част 7. Поверителност

7.1. Организаторът се задължава да пази и обработва личните данни на участниците, в съответствие със ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на данните.

7.2. Личната информация, събрана по време на играта, няма да бъде предоставена на трета страна, освен в случаите, когато организаторът е задължен да я разкрие в изпълнение на закон.

7.3. Името, фамилията, имейл адресът на печелившите, както и стойността на техните награди, ще бъде единствената публикувана информация от организатора, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

7.4. С регистрацията си за участие в играта, участниците дават съгласието си техните данни да бъдат запазени в базата данни на организатора. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на онлайн бюлетин – само за тези участници, които са се регистрирали за него. Организаторът се задължава да пази поверителността на личните данни на всички участници и да съхранява и обработва същите съгласно законовите изисквания и приетите от него правила. Участниците в тази игра, съгласно ЗЗЛД, имат следните права: да са информирани, право на достъп до своите данни, право да променят данните си и да коригират същите, право да искат данните да бъдат изтрити; право да оттеглят съгласието си за обработване и да възразят срещу него, право на жалба, когато считат, че правата им са нарушени и всички други права съгласно законодателството.

7.5. Участниците имат право да искат информация от организатора, с предварително подадена молба - дали техните данни се използват или не, да искат да спре употребата на личните им данни /с изключение на случаите, в които законът ги изисква/. Участниците имат право да изискат от организатора в писмена форма - заличаването или обновяването на тяхната лична информация, съгласно ЗЗЛД.

С цел изпълнението на тези права, участникът в тази игра трябва да изпрати писмена молба с дата и подпис, адресирана до ЮСК БУЛ ЕООД, на следния адрес: град Божурище 2227, улица „Ларс Ларсен” №1.

Част 8. Обявяване на победителите

8.1. Дали са спазени изискванията на настоящите общи условия за участие в играта, ще бъде проверено при раздаване на наградите. 

8.2. При установени нарушения на изискванията за участие организаторът има право да откаже наградата.

8.3. Организаторът ще предприеме необходимите мерки в случаи на опит за измама или други действия, нарушаващи условията на играта. 

8.4. Организаторът ще публикува имената на победителите на JYSK.bg/zavrti-i-specheli.

Част 9. Жалби

9.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. Пловдив.

Част 10. Промяна на правилата и прекъсване на играта

10.1. Организаторът има неотменимото право да промени настоящите правила най-късно до деня преди започване на играта.

10.2. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на адрес: JYSK.bg/zavrti-i-specheli и в онлайн играта, в случай на нарушаване на правилата или настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Настоящите правила са приети от Организатора на 14.03.2024.

ОРГАНИЗАТОР

ЮСК БУЛ ЕООД