Корпоративна социална отговорност

Като голяма международна компания, ние сме в контакт с хиляди клиенти, служители и доставчици. Наясно сме, че нашите дейности и действия влияят на заобикалящата ни среда и затова носим голяма отговорност.

Нашата отговорност не се ограничава само до нашите собствени служители. Тя също така обхваща хората, наети при нашите доставчици по целия свят, както и заобикалящата ни среда.

Като клиент е от съществено значение да се чувствате сигурни, знаейки, че продуктите, които купувате в JYSK, се произвеждат с уважение към хората, животните и околната среда.

Нашата работа с устойчивостта е непрекъснат процес и ние вярваме, че сътрудничеството, диалогът и ангажираността са пътят напред, когато става въпрос за подобряване на социалните и екологичните условия. 

Чрез нашия Кодекс за поведение на доставчиците, който всички доставчици трябва да приемат и спазват, ние прилагаме правила и насоки за опазване на околната среда, климата, хуманното отношение към животните, безопасността на продуктите, както и за етични и социални условия.

Социално отговорно производство

JYSK се ангажира да зачита човешките права на работниците и очакваме същото от нашите доставчици.

 

Продуктите на JYSK се произвеждат на много различни места по света – също и в така наречените рискови държави. Това се отнася за държави, в които е установено, че съществува по-голям риск от нарушаване на спазването на основните права на работното място, както са описани в Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права на работното място.

Като част от нашия ангажимент да зачитаме основните права на работниците в нашата верига за доставки, през 2006 г. станахме една от първите компании в Дания член на amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Amfori BSCI е международна организация и система за управление по веригата за доставки с фокус върху рисковите държави.

Като член на amfori BSCI, JYSK се присъедини към общ Кодекс на поведение – с други думи общ набор от правила със специфични изисквания към условията във фабриките, където се произвеждат продуктите на JYSK. Кодексът за поведение на amfori BSCI се базира на международни конвенции като Всеобщата декларация за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за работа и правата на човека, Правилата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права на работното място.

Кодексът за поведение на Amfori BSCI се състои от 11 принципа за етичен и социално отговорен начин за правене на бизнес. Наред с другите постановления, детският труд, принудителният труд, дискриминацията и корупцията са забранени и се отправят изисквания, свързани с безопасността на труда, достойното работно време и че служителите във фабриките имат право да бъдат членове на синдикат и да участват в колективно договаряне.

Всички доставчици, които произвеждат продукти за JYSK, трябва да приемат и спазват нашия Кодекс за поведение на доставчиците, в който са включени 11-те принципа на amfori BSCI.

Одит и проверки

Преди JYSK да започне сътрудничество с нов производител, се прави задължителна и строга оценка на условията на труд на място в предприятието.

 

Всяко предприятие, разположено в рискова държава, трябва да има валиден одиторски доклад от трета страна. Одитът трябва да се извърши преди JYSK да започне сътрудничество с предприятието. Оттук нататък одитите и проверките се провеждат редовно. Честотата в бъдеще се определя от констатациите от предишния одит.

 

Amfori BSCI отговаря за провеждането на одитите. Одитите се извършват от назависима трета страна.

За да осигури достоверна проверка на предпиятието, JYSK решава да прави внезапни проверки, което означава, че в предприятието няма да се знае на коя дата ще се проведе одитът. На бъдещия доставчик се посочва интервал от един месец, в който той ще бъде посетен и ще му бъде направена проверката.

За осигуряванете на коректни резултати, се избират няколко служителя на произволен принцип и се провеждат интервюта с тях, на място различно от работното им. Целта на тази процедура е да се гарантира, че служителите се чувстват сигурни да бъдат открити и честни за условията на работното място, в пълна анонимност.

 

Ако одитът установи някакви отклонения от кодекса за поведение, amfori BSCI, JYSK и другите компании, които се снабдяват от предприятието, ще бъдат информирани, така че всички партньори да намерят решение на проблема съвместно с производителя.

 

За JYSK е важно скоро след това да бъде насрочен нов одит, за да се гарантира отстраняването на несъответствията.


Ако нарушението е сериозно, влиза в сила така нареченият протокол за нулева толерантност и трябва незабавно да се намери решение. Сформира се група за възстановяване, която да направи план за действията, необходими за постигане на съответствие и която вземе подходящо решение за засегнатите лица. Ако възникне случай на нулева толерантност незабавно се задействат функциите на Compliance & Quality Director на JYSK и се уведомява Executive Vice President Purchasing.

 

Ежедневната отговорност да гарантираме, че нашите доставчици и производители спазват нашия Кодекс за поведение, включително човешките права на работниците, е в ресора на отдел Съответствие и качество на JYSK, където има служител, отговорен за BSCI случаите.

Диалогът и ангажираността са пътят към бъдещето

Ако има някакви отклонения от нашия Кодекс за поведение на доставчиците в дадено предприятие, JYSK предпочита да продължи да работи с производителя, за да гарантира, че са направени подобрения. Ако просто прекратим сътрудничеството и обърнем гръб на проблемите, промяната никога няма да се случи. Непрекъснатите подобрения са в основата на amfori BSCI, а в JYSK вярваме, че диалогът и ангажираността са пътят към бъдещето, когато става въпрос за подобряване на социалните условия.
От решаващо значение за бъдещото сътрудничество е обаче да въведем подобрения във фабриката. Ако това не се случи, сътрудничеството приключва.

Механизъм за подаване на сигнали

Членството на JYSK в amfori BSCI дава възможност за използването на механизъм за подаване на сигнали и оплаквания от нашите бизнес партньори. Механизмът за подаване на сигнали чрез amfori BSCI предоставя платформа на лица или организации да подават жалби относно предполагаеми или реални случаи на неправилно или несправедливо отношение.

Oколна среда

Нашите действия като компания влияят на околната среда по различни начини и ние носим голяма отговорност към природата, която ни заобикаля. Искаме да намалим негативното си въздействие върху околната среда и затова непрекъснато работим, за да се развиваме като компания и да мислим за по-устойчиви решения.

Инициатива „Better Cotton“

Памукът е естествен и възобновяем материал. Все още има големи екологични предизвикателства, тъй като конвенционалното производство на памук използва големи количества пестициди, химически торове и вода.

За щастие има по-устойчиви начини за производство на памук от конвенционалното му производство.

В JYSK искаме да допринесем за това световното производство на памук да стане по-устойчиво. Ето защо, ние се ангажираме 100% от суровината за памучните ни текстилни продукти да е от по-устойчив памук, до края на 2024 г.

Под по-устойчив имаме предвид или органичен памук, рециклиран памук, или памук, определен като Better Cotton.

Текстилните продукти са значителна част от нашия асортимент, тъй като включват артикули, при които поне 80% от теглото на продукта е изработено от текстил, като например спално бельо с чаршаф и кърпи.

Какво е инициативата Better Cotton?

JYSK е член на Better Cotton, която е най-голямата световна инициатива за по-устойчив памук.

Better Cotton са обучили повече от два милиона производители на памук в 23 различни страни как да произвеждат памук по по-устойчив начин, т. е. например да използват по-малко вода и пестициди, както и да постигат по-висок добив.

(c) Better Cotton/ Khaula Jamil  

Промяната в сектора

Целта на Better Cotton е да промени производството на памук в световен мащаб, така че в дългосрочен план целият памук да се произвежда по по-устойчив начин, отколкото е днес. С други думи, те искат да променят целия сектор, като поставят нов стандарт.

В JYSK сме горди да допринесем за промяната в световния сектор, като се ангажираме да доставяме 100% от памука си за текстилни продукти като по-устойчив памук до края на 2024 г.

Система, базирана на баланс

Памукът, добит като Better Cotton не е физически проследим от полето до крайния продукт, тъй като сегрегацията по цялата верига на доставки на памук е много сложна и скъпа. Чрез осигуряване на система, която е проста и по-евтина, търсенето ще нарасне и количеството на Better Cotton ще нарасне в световен мащаб.

Вместо проследимост на продуктово ниво, Better Cotton работи със система, базирана на баланс, която обхваща цялата глобална верига за доставки на памук. Просто казано, това означава, че това, което излиза, трябва да отговаря на това, което е влязло. С други думи, Better Cotton постоянно наблюдава дали количеството памук с произход Better Cotton в артикулите е еквивалентно на количеството, произведено от фермерите на Better Cotton.

Световен Стандарт за рециклиране - GRS

Свеждането до минимум на количеството отпадъци, вместо само рециклирането им, е начин за намаляване на въздействието върху околната среда и климата.

JYSK е сертифицирана компания по GRS (CU-1050252). Само продукти, носещи носят етикета и гаранцията на GRS са сертифицирани.,

GRS е международен, доброволен стандарт, който проверява рециклирания материал и го проследява от начален етап до крайния продукт. Това означава, че продуктите, носещи етикета GRS, съдържат рециклиран материал, който е бил независимо проверен на всеки етап от веригата на доставки.

Увеличаването на количеството рециклирано съдържание в продуктите е важна част от работата на JYSK по отношение на устойчивостта, а броят на продуктите, които са изцяло или частично изработени от рециклирани материали, се увеличава.

Опаковки 

В JYSK непрекъснато работим, за да направим нашите опаковки по-устойчиви. Основната цел на опаковката е да се гарантира, че продуктът е защитен по време на транспортиране, така че нашите клиенти да бъдат удовлетворени от нашите продукти. В същото време осъзнаваме колко важно е използването на правилния вид опаковки и използването им възможно най-малко.

Непрекъснато променяме материалите, използвани за опаковане. В момента работим за внедряване на нов дизайн на опаковките за всички наши продукти, който е по-устойчив. Плътен картон с прости чертежи на продукта замества цветните кутии със снимки.

Това означава, че ще използваме по-малко цветен печат и в същото време изискваме количеството картон, сертифициран от FSC, да се увеличава непрекъснато. Постоянно се опитваме да сведем до минимум количеството пластмаса и полистирол вътре в кутиите, като например ги заменяме с рециклируеми опаковки, изработени от картон.

Отговорност към горите 

FSC™ е съкращение от Forest Stewardship Council™. Това е организация с нестопанска цел и система за сертифициране на дървесина и хартия, които произхождат от устойчиво горско стопанство или други природосъобразни източници. Етикетът FSC се отнася както до екологичната, така и до социалната и икономическата отговорност.

В горите на FSC не се изсичат повече дървета, отколкото гората може естествено да замени и има строги изисквания при използване на пестициди и химикали, за да се опази и водната среда. FSC също така поставя редица социални изисквания, като наред с другите правила гарантира, че хората, които работят в горите, имат достойни условия на труд, осигуряват им се оборудване за обучение и безопасност и получават справедливо заплащане. В горите на FSC местното население и местните жители имат право да използват горите, а местната площ се възползва от приходите от гората.

От 2006 г. JYSK е член на FSC Дания и всички дървени градински мебели в JYSK са FSC сертифицирани (FSC™ N001715).

Това обаче не е всичко. JYSK непрекъснато се стреми да увеличава количеството на FSC сертифицираните продукти в нашия асортимент и до края на 2024 г. всички продукти и опаковки на JYSK, изработени от дърво, картон или хартия, ще бъдат сертифицирани по FSC.

Освен това JYSK допринася за поставянето на акцент върху отговорното горско стопанисване, например чрез  FSC WEEK.

Хуманно отношение към животните

В JYSK не приемаме жестокостта към животните и нашите доставчици са задължени да спазват нашия набор от правила- Кодекс за поведение на доставчиците, който се прилага за всички наши доставчици и който, наред с останалите правила, поставя изисквания за хуманно отношение към животните.

Завивките и възглавниците са сред основните ни продукти и много от тях съдържат пух и пера. Когато говорим за хуманно отношение към животните и във връзка с влагането на пух и пера в продуктите, една конкретна тема често е на дневен ред-изтръгване на пух от гъски, докато все още са живи. Методът се характеризира като жестокост към животните и е незаконен в Европа и много други места по света.

JYSK при никакви обстоятелства не използва пух и пера, изтръгнати от живи птици. Ето защо, ние непрекъснато наблюдаваме нашата верига за доставки в сътрудничество с Международна лаборатория- The International Down and Feather Laboratory(IDFL)Лабораторията  е специализирана в инспекции по цялата верига на доставки, включително и във ферми и кланици.

В JYSK изпозлваме само продукти с пух и пера, които са вторични продукти на хранително-вкусовата промишленост, и всички доставчици на JYSK се обвързват по договор единствено с доставката на продукти, произведени от пух и пера от вече заклани птици. С други думи, пухът и перата в продуктите на JYSK идват от птици, които така или иначе е трябвало да бъдат заклани и където птиците са мъртви, когато перата са оскубват.

JYSK разполага и с малък набор от животински кожи в асортимента, както и с ограничен брой продукти, съдържащи вълна. Животинските кожи, продавани в JYSK, идват от заклани животни – което означава, че животните така или иначе е трябвало да бъдат заклани. По този начин животното не се отглежда или убива единствено за кожата.

JYSK при никакви обстоятелства не приема мулирането на овце (неетична практика за стригане на овцете и отстраняване на участъци кожа около седалището). Това е изрично посочено в нашия Кодекс за поведение на доставчиците, който всички доставчици са длъжни да спазват.

Климат

Намаляване на въглеродните емисии наполовина до 2030 г.

JYSK признава, че климатът се променя и че и нашият бизнес допринася за тази промяна. Работим усилено, за да направим нашите съоръжения по-ефективни, да преминем към възобновяема електроенергия и постепенно да премахнем изкопаемите горива, за да намалим бързо въглеродния си отпечатък.

JYSK определи намаляването на парниковите газове като цел на нашия собствен бизнес и както е установено от научна гледна точка, е необходимо да ограничим глобалното затопляне до под 1,5 °C.

JYSK има за цел да намали наполовина емисиите на парникови газове от захранването и отоплението на всички наши магазини, дистрибуторски центрове, офиси и превозни средства, собственост на компанията, до 2030 г. (спрямо базовата стойност от 2019 г. ).

От няколко години работим, за да направим нашите съоръжения по-ефективни. Например, преминахме към LED осветление и инсталирахме сензори за движение в почти всички магазини, дистрибуторски центрове и офис сгради.

Поставяме слънчеви панели на много от нашите сгради и проучваме други начини за преминаване към зелена електроенергия и въглеродно неутрално отопление.

Въглеродно неутрални до 2050 г.

Като търговец на дребно, нашият въглероден отпечатък се простира далеч отвъд нашите собствени дейности. По-голямата част от емисиите идват от фабриките, които произвеждат нашите продукти, както и от корабите и камионите, които ги доставят до нашите дистрибуторски центрове, магазини и клиенти.

JYSK се ангажира да намали отпечатъка си от парникови газове, както от собствените си дейности, така и от всичко по веригата за създаване на стойност, на което можем да повлияем.

JYSK ангажира партньори по веригата за доставки и транспорта  да си поставят граници и да намалят техните емисии на парникови газове също.

Нашата цел е да бъдем въглеродно неутрални във всичко, което правим до 2050 г.

 

Инициатива Science Based TargetsSBTi ("Научно обосновани цели")

 

JYSK се обвърза с международно признатата инициатива SBTi("Научно обосновани цели"), за да допринесе за ограничаване на глобалното затопляне.

С присъединяването си към инициативата, JYSK се ангажира да намали емисиите в рамките на собствената си дейност и да поеме отговорност за емисиите от продуктите, продавани в магазините.

Работата по изчисляване на пълната базова стойност на CO2e за цялата верига продължава и след като бъде финализирана, ще покаже къде JYSK може да наложи най-големи ограничения, за да постигне целта си по опазване на климата.

Без вредни химикали

В JYSK сме фокусирани върху избягването на вредни химикали във всички наши продукти, имаме високи стандарти и отправяме строги изисквания към доставчиците.

Вещества със сериозно значение за здравето и природата (SVHC)

SVHC - Substances of Very High Concernса вещества, които могат да бъдат проблематични за здравето и околната среда.

JYSK по принцип не допуска така наречените SVHC в нашите продукти, с изключение на литиевите батерии, някои електрически продукти и огнеупорните съставки в продуктите от пяна за Британските острови, тъй като все още не е възможно да се намерят алтернативи.

Списъкът на веществата SVHC се определя и актуализира от Европейския съюз. Тези, които са в списъка са законни за употреба, но JYSK реши, че не иска тези вещества в своите продукти.

Когато нови вещества се добавят към списъка на ЕС за SVHC, JYSK се уведомява. След, което ние се свързваме с нашите доставчици и те започват да премахват тези веществаот нашите продукти постепенно, в рамките на шест месеца.

Стандарт 100 by OEKO-TEX®

OEKO-TEX® е един от водещите световни стандарти за етикетиране на текстил, в съответсвие със здравните норми. Стандартът 100 by OEKO-TEX® е гаранция за JYSK и клиентите, че продуктът не съдържа никакви вредни нива на вещества, известни като проблемни за здравето.

По-голямата част от текстилните продукти в JYSK са сертифицирани по Стандарт 100 от OEKO-TEX. ® Текстилни продукти са всички продукти, при които най-малко 80 процента от теглото на артикула е направено от текстил.

Етикетът STANDARD 100 се среща и в много от другите ни продукти, най-вече в  нашите завивки и възглавници.

Когато даден продукт носи етикет STANDARD 100, целият продукт се тества за опасни химични вещества - включително тези части, които не са изработени от текстил, например ципове, копчета и други аксесоари.

Тестовете се провеждат от независими партньорски институти на OEKO-TEX®. 

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

Стандартът MADE IN GREEN от OEKO-TEX® е продължение на Стандарт 100 от OEKO-TEX. ® Освен че гарантира, че продуктът не съдържа никакви вредни нива химични съставки, MADE IN GREEN от OEKO-TEX® също така осигурява екологично и социално отговорно производство.

Етикетът MADE IN GREEN се среща в някои избрани продукти. 

Тестове и контрол

JYSK има високи стандарти и работим системно по контрола върху нашите продукти. Използваме външни компании за тестване, за да контролираме и проверим нашите продукти за вредни химични съставки, като в същото време JYSK изисква от своите доставчици да тестват и документират съответствието.